top of page

Heading 1

Hallitus toimikaudelle 2023-2024:

Puheenjohtaja: Topias "Potilas" Koskela

Varapuheenjohtaja: Kevin "Blüeberry" Colleville

Sihteeri: Paula "cibo" Hokkanen

Rahastonhoitaja: Ville "Elgrim" Hyytiäinen

Hallituksen jäsen: Toni Jämsä

Hallituksen tavoitat s-postista: tsukiaijkl@gmail.com

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Anime- ja Mangaseura Tsukiai ry, lyhyessä muodossa Tsukiai, sen kotipaikka on Jyväskylä ja sen virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää japanilaisen animen (animaation) ja mangan (sarjakuvan) tuntemusta Suomessa, ja erityisesti Jyväskylässä.

Toisena päätarkoituksena on yhdistää Keski-Suomessa asuvia henkilöitä yhteisen japanilaisen anime- ja mangaharrastuksen puitteissa kehittämällä harrastusmahdollisuuksia ja tukemalla kulttuurityötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoontumisia, tapahtumia sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys osallistuu japanilaisia anime- ja manga-aiheita sivuaviin tapahtumiin, sekä harjoittaa alaan liittyvää tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään liittymis- sekä jäsenmaksun, sekä voi järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset- ja kannatusjäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt, on kiinnostunut animesta ja/tai mangasta, jolla on avoin mieli ja ryhmähenkeä.

Jäseneksi haetaan hakemuksella, jonka perusteella hallitus hyväksyy jäsenen. Hallituksella on oikeus olla hyväksymättä hakemusta.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu ja yhdistyksen tunnukset

Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen tunnuksista, maskotista, logoista ja muista merkeistä päättää hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-8 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tarvittaessa muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen, mikäli paikalla on vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

8. Toimikunnat ja -henkilöt

Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuodeksi.

9. Hallitustoimesta vapauttaminen

Hallituksen jäsen voi milloin tahansa kesken kautensa erota hallitustoimesta. Jäsenen odotetaan kuitenkin hoitavan toimikautensa loppuun asti ennen eroamista.

Hallituksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksessa, josta tulee mainita kokouskutsussa.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen: vuosikokous tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu lähetään jäsenille sähköisesti.

13. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen esityslista

 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 8. Päätetään yhdistyksen hallitukselle ja toiminnantarkastajille maksettavista korvauksesta

 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

 10. Päätetään hallituksen koko

 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, mikäli muutosta kannattaa vähintään puolet (1/2) paikalla olevista jäsenistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat edeltävän kokouksen määräämällä tavalla.

bottom of page